(Concurs) Administrator al Î.M. GOSPODĂRIA COMUNALĂ BRAVICEA

Stiri Image
12.04.2021
Concursuri

(Concurs) Administrator al Î.M. GOSPODĂRIA COMUNALĂ BRAVICEA

Primăria satului Bravicea, raionul Călărași, anunță concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Bravicea”

Pentru funcția de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodărie Comunală Bravicea” pot candida persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunoaște limba română;
 • deține studii superioare sau echivalentul lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art. 4 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017);
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii ani în baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Bravicea” vor depune personal sau prin reprezentant, în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 2. curriculum vitae (CV);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copia diplomei de studii;
 5. referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 6. cazierul judiciar;
 7. declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii.
 8. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 9. certificatul care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională (pentru întreprinderile mari și mijlocii, determinate conform art. 4 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017).

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Întreprinderii până la data și ora stabilită în informația despre concurs.

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Primăria Bravicea (secretarului consiliului local).

Informații la Tel:

 • +373 24434236
 • +373 24434238