(Anunț) Concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în p...

Stiri Image
30.01.2023
Concursuri

(Anunț) Concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în problemele perceperii fiscale

Primăria satului Bravicea (raionul Călărași) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în problemele perceperii fiscale

Scopul general al funcției: administrarea fiscală în teritoriul Primăriei satului Bravicea

Sarcinile de bază: specialistul în problemele perceperii fiscale va administra următoarele impozite și taxe locale, stabilite prin actele legislative specificate la pct.1 al Regulamentului al funcționarului a SCITL: impozitul funciar de la persoanele fizice (cetățenii) și gospodăriile țărănești (de fermier); asigurarea SCITL cu documentele necesare pentru ținerea evidenței obligațiilor fiscale, cu banchete ale dărilor de seamă fiscale, cu avize de plată și chitanțe de percepție a plăților fiscale, precum și cu alte documente pentru administrarea impozitelor și taxelor locale.

  1. Organizarea achitării de către contribuabili a impozitelor și taxelor locale:

Calcularea mărimii impozitelor; impozitul funciar de la persoane fizice și gospodăriile țărănești;  impozitul pe bunurile imobiliare de la persoane fizice; taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile țărănești; pregătește avizele și le adresează contribuabililor  la locul de trai; încasarea și chitanțierea plăților la impozite.

  1. Ținerea evidenței contribuabililor și obligațiunilor fiscale ale acestora: asigură evidența

integrală și conformă a contribuabililor ale căror obligații fiscale sunt calculate de SCITL și evidența acestor obligații cu excepția celor administrative de alte organe; efectuează controale fiscale, în limitele competenței sale.

  1. Întreprinderea măsurilor pentru asigurarea stingerii benevole și silite a obligațiilor fiscale:

popularizează legislația fiscală, examinează scrisorile și reclamațiile contribuabililor.

  1. Efectuarea dărilor de seamă privitor la achitarea impozitelor pentru Inspectoratul Fiscal:

întocmește  dările de seamă și le prezintă în termenii stabiliți organelor abilitate; furnizează informația solicitată în modul stabilit organelor de stat, judecătorești, fiscale, notariale; furnizează primarului și consiliului local informația despre situația colectării impozitelor și taxelor locale.

Condiții de participare la concurs: deține cetățenia Republicii Moldova, are capacitatea deplină de exercițiu, nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă, nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, nu este privat de a ocupa funcții publice; posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriu: are studii necesare prevăzute pentru funcția publică respective.

Cerințele specifice:

Studii: superioare, liceale sau medii de specialitate echivalente în domeniu.

Experiență profesională: să posede o experiență de cel puțin 1 an în domeniul dat; să posede cunoștințe în ținerea lucrului de percepere fiscală și impozitare.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu: cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice; cunoștințe de operare la calculator a programelor Microsoft Word , Excel; cunoașterea limbii de stat și limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilități: de lucru cu informația, circulare, adresări, elaborare documente, consultare, instruire, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respectiv față de oameni, spirit de inițiativă, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltarea profesională continuă, o ținută morală, un comportament amiabil și social.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă dosarul de participare la concurs: formularul de participare la sediul primăriei:

  • Copia buletinului de identitate,
  • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și /sau de specializare;
  • copia carnetului de muncă; certificatului medical,
  • după caz – cazier judiciar.

Data limită până la care poate fi depus dosarul de participare la concurs: 15 zile din data publicării avizului.

Avizul a fost publicat la data de 27.01.2023 în Ziarul „Expresul”.

Locul depunerii documentelor: Primăria satului Bravicea (raionul Călărași)

Tel/fax +373 24434238

Poșta electronică (e-mail): prbravicea@gmail.com