Concurs – Director al Școlii de Arte Bravicea

Stiri Image
04.11.2020
Concursuri

Concurs – Director al Școlii de Arte Bravicea

Primăria satului Bravicea, raionul Călărași anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Școlii de Arte Bravicea.

La funcția de director al Școlii de Arte poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii ani în baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director al Școlii de Arte Bravicea vor depune personal, sau prin reprezentant, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015, cu modificările ulterioare [OME964/2015], [OME1117/2015];
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actului/ actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum Vitae al cărui model este specificat în anexa nr. 2 din Regulament;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic eliberat de medicul de familie și neuropsihic eliberat de medicul narcolog și psihiatru, pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidatul va anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/ copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial și/ sau titlul științific, științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert național/ internațional. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal, sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de un notar public sau „certificate” ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se va indica lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la Primăria satului Bravicea, secretarului consiliului local.

Tel de contact: 0244 34 238, 0244 34 236